KLOTH INVEST – ÎNDRĂZNIM SĂ REUȘIM

Programul Regional Nord Vest 2021-2027 - PRIORITATEA 1: Acțiunea a) “Creșterea competitivității IMM-urilor”

Creșterea competitivității IMM-urilor

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere mică
 • Întreprindere mijlocie

Valoarea finanțării 

 • 200.000 euro – valoarea minimă
 • 1.500.000 euro – valoarea maximă

Procentul finanțării nerambursabile

Întreprinderi mijlocii:
– Bihor și Cluj: 50%
– Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj: 60%

Întreprinderi mici și microîntreprinderi: 
– Bihor și Cluj: 60%
– Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj: 70% 

Număr consultant:
0749 043 371

Dacă te interesează această linie de finanțare completează formularul de mai jos.

Condiții de eligibilitate

 • Solicitantul are o firmă și  se încadrează în categoria microîntreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii care activează în regiunea Nord-Vest;

 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Cheltuieli eligibile

Active corporale:

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Active necorporale:
– brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

Cheltuieli Neeligibile

 • dobânzi pentru împrumuturi, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

 • TVA, exceptând TVA nedeductibil pentru societățile neplătitoare;

 • cheltuielile cu relocarea;

 • cumpărarea de terenuri și bunuri imobile sau infrastructură;

 • achiziționarea de mobilier, echipamente și vehicule, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru realizarea obiectivului activității desfășurate;

 • dobânda împrumutului;

Alte Finantari

INFIINTARE IRIGATII D63

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

MICROINDUSTRIALIZARE IMM

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.